Informationer

Gade og nr:
C.F. Richs Vej 17
Postnr:
2000
By:
Frederiksberg
Website:

RID - Rejsearrangører i Danmark

Foreningen RID blev stiftet i 1983. Siden stiftelsen har vi været interesseorganisation for rejsearrangører, hvis primære virke er at arrangere og sælge ferierejser med fly. RID består i dag af 12 rejsearrangører, som står for ca. 80% af samtlige charterrejser med fly ud af Danmark.
En række af RIDs medlemmer arrangører tillige ferierejser med rutefly. For at være medlem af RID kræves bl.a. at arrangørerne driver deres virksomhed på en seriøs måde.

Formål

RID er en landsdækkende brancheforening for arrangører af ferierejser med fly.

RIDs formål er at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser i Danmark og i udlandet overfor offentlige myndigheder, nationale og internationale organisationer, medier og andre, hvis forhold og virke har betydning for rejsearrangørernes virksomhed.

RID skal gennem sit virke medvirke til at styrke rejsebranchens seriøsitet og anseelse samt arbejde for, at der ikke sker begrænsninger i den fri konkurrence mellem medlem-merne eller mellem andre aktører i den danske rejsebranche.

RID skal påse medlemmernes overholdelse af gældende lovgivning og branchekutymer og om fornødent påtale eventuelle overtrædelser.

RID har tillige til formål at fungere som kontaktorgan mellem medlemmerne samt behandle og afgøre spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne. RID skal endvidere bistå medlemmerne med råd og vejledning om relevant lovgivning og rejsebranchens forhold generelt. RID kan dog ikke påtage sig opgaver af fagretlig karakter eller på anden måde involvere sig i sådanne forhold.

RID kan repræsentere medlemmerne i relevante organisationer eller organer i Danmark eller i udlandet. RID kan endvidere samarbejde med andre brancheforeninger eller organisationer og om fornødent lade sådanne foreninger eller organisationer repræsen-tere RIDs medlemmer i konkrete tilfælde.

RID kan etablere et sekretariat til varetagelse af den daglige administration af foreningen.

Medlemmer

Som medlem optages virksomheder, der som hovederhverv arrangerer og sælger ferier med fly, og som har forretningskontor eller anden fast repræsentation i Danmark.

Medlemskab af RID kan principielt opnås af enhver virksomhed, som opfylder ovenstående krav, og som efter bestyrelsens eller evt. generalforsamlings skøn udøver sin aktivitet på en seriøs og ansvarsbevidst måde og på et forsvarligt økonomisk grundlag.

RIDs bestyrelse afgør, om et medlem eller en ansøgende virksomhed opfylder betingelserne for at være medlem af RID.

---
Bliv en del af netværksoversigten. Tilmeld dit netværk i dag!

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk