Informationer

Gade og nr:
Vester Farimagsgade 1
Postnr:
1606
By:
København V
Website:

SALA - Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger som i det følgende benævnes SALA, har til formål:

* at være hovedorganisation for:
arbejdsgiverforeninger med tilknytning til land- og skovbrug, maskinstationer, agro-industri, gartnerier, planteskoler, salgsforeninger, anlægsgartnere, kvægavlscentre, mejeri-, slagteri- og lignende levnedsmiddelindustriel virksomhed samt anden virksomhed af lignende eller tilgrænsende karakter,
* at være organisation og hovedorganisation for:
enkeltvirksomheder inden for ovenstående aktivitetsområder,
* at tilvejebringe og udbygge et samarbejde mellem ovennævnte medlemmer til varetagelse af arbejdsgivernes fællesinteresser i løn- og arbejdsforhold, samt derunder i den udstrækning, de enkelte medlemmer fremsætter ønsker derom,
* at repræsentere medlemmerne over for offentlige myndigheder nationalt og internationalt,
* at fremme forståelsen for arbejdsgivernes opgaver og synspunkter gennem informations- og oplysningsvirksomhed,
* at søge afsluttet kollektive overenskomster med de modstående fagorganisationer,
* at administrere "SALA-Barseludligning" i henhold til vedtægter for denne ordning,
* at medvirke til bilæggelse af uenigheder mellem arbejdsgiver og lønmodtagere og
* at afgøre tvistigheder, der måtte opstå inden for SALA, eventuelt ved SALAs voldgiftsret.

SALAs idegrundlag er at opbygge de bedst mulige samarbejdsrelationer og en god forståelse for den

fælles virkelighed mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på de enkelte virksomheder af hensyn til arbejdstagernes trivsel og virksomhedernes konkurrencekraft.

SALA giver størst mulig frihed og selvstændighed til de enkelte medlemmer til at forhandle og afslutte overenskomster med de modstående arbejdstagerforbund under respekt for de mellem SALAs medlem-mer aftalte rammer og retningslinier.

Hvad gør vi?

Her finder du mange af de områder, som SALA varetager.

Aktivitetsområder
- Overenskomst
- Arbejdsmarkedspolitik
- RBR
- Arbejdsmiljø
- Uddannelse
- Samarbejdsaftalen

Diverse

- Ydelser & satser
- Fællessekretariat
- Repræsentation
- Lægeerklæring
- Vejledning - lægeerklæring

Publikationer

- Profilpjece
- Pjece - Virksomhedens Sociale Engagement (CSR)
- Pjece - IT-, e-mail- og telefonipolitik
- Vedtægter
- Årsberetning
- Nyhedsbreve
- Pressemeddelelser
- Debatindlæg og avisartikler mv.
- Pjece - Barseludligning
- Pjece - Uddannelse
- Vedtægter - Barseludligning

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk