Informationer

Gade og nr:
Skeelslundvej 99
Postnr:
9440
By:
Aabybro
Website:

SDT - Samvirkende Danske Turistforeninger

Turistforeningerne – bindeled mellem turister og lokalbefolkning

Samvirkende danske Turistforeninger (SdT) er et samarbejde mellem landets ca. 100 turistforeninger.

SdT’s formål er at være koordinerende landsorganisation for alle medlemmer. Gennem
denne funktion og dette formål skal SdT virke som landsdækkende organ og være talerør for dansk lokalturisme.
Til fremme af formålet skal SdT:
• Under skyldig hensyntagen til lokalsamfundets interesser fremme dansk turisme i
overensstemmelse med dansk kultur og egenart,
• arbejde for en turistpolitik, der prioriterer lokalbefolkningens interesser højt over
for myndigheder, erhverv og turister,
• medvirke til at skabe det bedst mulige grundlag for de lokale turistforeningers
virke,
• tilstræbe, at turister i Danmark behandles, som vi selv som turister ønsker at blive
behandlet,
• fremme samarbejdet med turisterhvervene, turistbrancheorganisationer,
VisitDenmark, offentlige myndigheder og institutioner.

SdT – lokalturismens organisation

Vi er dér hvor turisten er!
... turistindsats med grøn profil

Turistforeningerne er lokale – ofte med et betydeligt græsrodspræg – og udfolder deres aktivitet netop dér, hvor turisten befinder sig. Det handler om at pege på stedets attraktioner af kulturel og naturmæssig art såvel som overnatnings- og spisemuligheder.

De fleste foreninger driver turistbureau eller turistinformation – enten selvstændigt eller i samarbejde med kommunen. Desuden udgiver mange turistforeninger lokalt brochuremateriale og står bag forskellige tiltag til gavn for samspillet mellem turister og lokalbefolkning.

Opgaven er at give turisten de bedst mulige oplevelser i lokalområdet. Turisten tænker sjældent snævert lokalt, så turistforeningen har naturligvis også et ansvar som formidler i regional og national sammenhæng.

Turistforeningerne – front i fremtidens turisme

I en tid med store strukturelle forandringer i det danske samfund udfylder turistforeningerne således fortsat en vigtig formidlingsopgave.

Turistforeningerne skal også i fremtiden være parate til at yde service nøjagtig dér, hvor turisten er! Altså helt lokalt og på lokalbefolkningens præmisser.

Turistforeningerne samarbejder i vid udstrækning med destinationer og regionsselskaber om at tiltrække flere turister til de enkelte landsdele, men er først og fremmest dem, der tager imod, når turisterne er ankommet.

Endelig bakker SdT op om at styrke VisitDenmark i bestræbelserne på at gøre Danmark til turisternes foretrukne ferieland.

Turistforeningerne – garant for turismens grønne profil

Som samarbejds- og inspirationsforum gør SdT en aktiv indsats for dansk turismes grønne profil.

Vi motiverer turistforeningerne til at sikre turisterne adgang til oplevelser i uspoleret natur og påvirke den overordnede planlægning, så der lokalt holdes en rimelig balance mellem erhverv, beboelse og friluftsområder.

Vi går også til kamp mod naturforurening, bl.a. affald langs vejene og på strandene. Noget sådant kan vi ikke være bekendt at byde vore gæster!

Samtidig bakker vi op om diverse tiltag for øget miljøbevidsthed hos turismevirksomheder som fx hoteller og forlystelsesparker.

En grøn profil er et vigtigt signal at sende fremtidens turist!

SdT – aktiv og seriøs i dansk turisme

SdT er repræsenteret i en lang række officielle organer og samarbejder med relevante myndigheder for at øge bevidstheden om turistforeningernes betydning for dansk turisme. Herunder kontakt til KL og Folketinget.

Siden 1. januar 2004 har vi påtaget os sekretariatsfunktionen for Autorisationsudvalget, der tildeler i-mærket som garant for en høj standard hos danske turistbureauer og turistinformationer. Samtidig deltager vi i uddannelse af bureaupersonale.

Gennem Friluftsrådet er vi med til at præge indsatsområder som fx kystfriluftsliv og borgerinddragelse, ligesom vi støtter initiativer for at fremme en bæredygtig turisme, der tager hensyn til såvel turisterhverv som naturværdier og lokalbefolkning

... for blot at nævne nogle af de mange ting, der kalder på SdT's aktive indsats.

SdT vil arbejde for et positivt og produktivt samspil mellem de forskellige niveauer af dansk turismefremme, hvor turistforeningerne udfylder en vigtig brik som dem, der har den nære og forpligtende kontakt med turisten og lokalområdet.

SdT – synlig i turismedebatten

Har du noget på hjerte, kan du kontakte SdT eller den lokale turistforening.

Besøg SdT's debatforum og giv din mening til kende!

Åå hjemmesiden kan du også læse vores nyhedsbrev, der udkommer 4 gange årligt.

SdT har hjemsted i smukke og naturskønne omgivelser på Skeelslund - Birkelse Hovedgaards gamle enkesæde fra 1775 - som i dag er centrum for turismeudvikling i Midt- og Nordjylland.

Ejendommen, der ligger et par kilometer syd for Aabybro, gennemgik i 1980'erne en nænsom restaurering. Den blev påbegyndt af Anne Just, senere kendt for ”Haven i Hune”, og siden fortsat af Aabybro Kommune (nu Jammerbugt Kommune).

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk