Informationer

Gade og nr:
Dr Neergaards Vej 15
Postnr:
2970
By:
Hørsholm
Website:

Selskabet for Bygningsfysik

Selskabets formål er at arbejde for den videnskabelige og tekniske udvikling inden for bygningsfysik, således at bygningsfysiske sammenhænge beskrives og dokumenteres. Ved bygningsfysik forstås hovedsageligt fugt- og varmetekniske forhold i bygninger. Brand, akustik og statik er kun omfattet i det omfang fugt- og varmetekniske forhold berøres heraf.

Hvis der er tale om problemer relateret til bygningsfysiske forhold er det Selskab for Bygningsfysiks formål at udbrede kendskabet hertil, således at problemerne kan undgås, eller mindskes. Denne videnformidling skal ske i alle led inden for byggeriet; fra forskning til udførelse.

Endvidere er det Selskab for Bygningsfysiks formål at give sine medlemmer lejlighed til at holde sig ajour med og præge udviklingen på det bygningsfysiske område f.eks. gennem udgivelse af fagblad, afholdelse af konference, foredrag. Selskabet vil inden for vort område virke for medlemmernes efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Vi skal bygge bedre...

En måde at nå dette mål på er at udnytte de bygningsfysiske forhold i langt højere grad, end vi hidtil har været vant til. Samtidig kan en stærkere fokusering på bygningsfysik forhindre eller reducere skader i bygninger.

Der er faktisk stor viden på området, den bruges bare ikke optimalt. Derfor er det nødvendigt med et forum, hvori bygningsfysiske forhold diskuteres, og erfaringer udveksles.

For virkelig at blive klogere skal denne erfaringsudveksling ske inden for alle dele af byggebranchen:

• Forskere
• Projekterende ingeniører
• Arkitekter
• Producenter
• Brancheorganisationer
• Myndigheder
• Bygherrer
• Udførende entreprenører

Derfor stiftes Selskab for Bygningsfysik, et selskab der er forankret i IDA, men som på ingen måde er forbeholdt ingeniører.

En vigtig del af aktiviteterne i selskabet vil blive gå-hjem-møder om aktuelle emner, men selskabet vil også åbne mulighed for dannelse af studiegrupper og anden udveksling af viden.

Medlemsforhold

Som medlemmer kan optages:

1. Medlemmer og juniormedlemmer af IDA, der har udtrykt ønske herom.

Medlemmer, der ikke selv har meldt sig ind i en fagteknisk gruppering, kan efter retningslinier fastlagt af IDA, blive optaget i selskabet.

2. Ikke-optagelsesberettigede personer, der har særlig viden om eller tilknytning til selskabets arbejdsområde. Ikke- optagelsesberettigede personer betaler et kontingent, der fastsættes af IDAs Repræsentantskab.

3. Erhvervsvirksomheder og institutioner, der gennem videnskabelig, teknisk eller anden faglig virksomhed har en særlig tilknytning til selskabets arbejdsområde. IDAs Repræsentantskab fastsætter et minimumskontingent herfor. Sådanne virksomheder eller institutioner kan udpege en repræsentant som medlem af selskabet. En sådan repræsentant skal opfylde betingelserne i pkt. 1 eller 2. Stk. 2. Bortset fra juniorer er alle medlemmer af selskabet, inkl. de i stk.1, pkt. 3 nævnte repræsentanter for virksomheder og institutioner, stemmeberettigede og valgbare til selskabets bestyrelse; dog kan kun medlemmer af IDA vælges til formand og næstformand. Stk. 3. Udmeldelse sker ved henvendelse til IDA.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk