Informationer

Gade og nr:
Rosenørns Allé 14, 1.
Postnr:
1634
By:
København V
Website:

Sex & Samfund

Som privat medlemsorganisation spiller Sex & Samfund rollen som vagthund på de seksuelle rettigheders område. For mange af de seksuelle rettigheder og goder, vi troede var kommet for at blive, er under pres.

Da Sex & Samfund så dagens lys i 1956 – under navnet ”Foreningen for familieplanlægning” – stod arbejdet for at forebygge uønsket graviditet, abortspørgsmålet, obligatorisk seksualundervisning i folkeskolerne og oplysning om prævention øverst på dagsordenen. Knap 50 år senere har danske kvinder fået adgang til abort, seksualundervisning er et obligatorisk fag i folkeskolen, og foreningen er også begyndt at arbejde internationalt.

Et eksempel på, at det stadig er vigtigt at nogen råber op herhjemme, er kommunalreformen.

Sex & Samfund har i 2005 arbejdet intenst for at forebyggelsesindsatsen mod sexsygdomme, hiv/aids og uønskede graviditeter ikke bliver nedprioriteret, når kommunerne den 1. januar 2007 overtager den såkaldt borgerrettede forebyggelse fra amterne. Fra den dato er det kommunerne, der får ansvaret for at forebygge, at raske medborgere bliver syge, og for at kronisk syge medborgere genoptrænes og rehabiliteres, så de ikke belaster sygehusvæsenet mere end højst nødvendigt. Det er nemlig kommunerne, der skal betale for indlæggelse og ambulant behandling på sygehusene. Omvendt bliver det regionerne, der skal tage sig af både behandling og forebyggelse af medborgerne, når de er indlagt på sygehusene.

I den situation frygter Sex & Samfund, at kommunerne vil rette forebyggelsesressourcerne mod folk, der lider af sygdomme, der har med kost, røg, alkohol og (mangel på) motion at gøre. Det vil de gøre af rent økonomiske årsager. Derfor er der grund til at bruge energi på at sikre, at forebyggelsen også rettes mod raske mennesker, der ikke skal blive syge af at dyrke sex eller blive uønsket gravide.

Også på det internationale arbejdsfelt spiller Sex & Samfund rollen som vagthunden, der kæmper for at sundhed og rettigheder i forbindelse med sex, graviditet, fødsel og abort bliver placeret højt på den politiske dagsorden. Vi kæmper også for, at trufne beslutninger føres ud i livet og ikke bare forbliver flotte ord på et stykke papir, der tages frem ved højtidelige lejligheder. Derfor har Sex & Samfund brugt megen energi i 2005 på at forstærke den tætte, kritisk dialog med både danske og internationale politikere. Formålet har været at tale med høj og klar stemmeføring på vegne af blandt andre de kvinder, der dør i udviklingslandene som følge af fødsler og aborter – blot fordi der ikke er læger, jordemødre eller sygeplejersker til rådighed. Eller fordi de mangler noget så simpelt som moderne præventionsmidler, der kan forebygge graviditet og sexsygdomme.

Vi ønsker at sikre retten til reproduktiv sundhed og seksualoplysning som en menneskeret uanset alder, køn, religion, ægteskabelig og social status.

Vi ønsker at bidrage til at skabe de bedst mulige fysiske, psykiske og sociale vilkår for den enkeltes reproduktion, seksuelle trivsel og selvbestemmelsesret.

Vi mener, at åbenhed og viden om seksualitet er afgørende for det enkelte menneskes livskvalitet, og derfor arbejder vi for at udbrede information, åbenhed og tolerance om sex og samlivsspørgsmål.

Vi ser adgang til sikre præventionsmidler og viden og god vejledning som fundamentale for menneskers ret til selv at bestemme over egen krop og kvinders ret til at vælge, om og hvornår de ønsker at få børn.

Sex & Samfund er en ikke-kommerciel forening (NGO) uden religiøs eller partipolitisk tilknytning. Vi samarbejder med andre foreninger og organisationer, der arbejder for beslægtede mål, og har siden etableringen i 1956 været medlemmer af verdens førende familieplanlægningsorganisation, International Planned Parenthood Federation.

Mål og strategier

Sex & Samfund har tre mål i foreningens arbejde:

Seksuel trivsel
Vi arbejder for en verden, hvor mennesker udnytter seksuallivets muligheder til at få et rigere liv i overensstemmelse med lyst og behov og i respekt for andres.

Ønskebørn
Vi arbejder for en verden, hvor mennesker selv beslutter om, og hvornår de vil have børn.

Ingen sexsygdomme
Vi arbejder for en verden, hvor menneskers livskvalitet ikke forringes unødvendigt af seksuelt overførbare sygdomme.

Strategier

Sex & Samfund har opstillet fem strategier for foreningens arbejde og for, hvordan man kan nå målene:

1. Det informerede valg
At træffe valg om kærlighedslivet indebærer viden om seksualitet, sexsygdomme, prævention, graviditet og abort. Det enkelte menneske skal have mulighed for at træffe et informeret valg.

Et informeret valg vil sige, at man har den viden, der skal til, men også at man er bevidst om konsekvenserne af sine handlinger.

Sex & Samfund støtter og igangsætter aktiviteter, der øger menneskers viden og bevidsthed om seksualitet, sexsygdomme, prævention, graviditet og abort, så alle kan få mulighed for at realisere ønsker til seksuallivet. Foreningen arbejder specielt med unge, kvinder og grupper med anden etnisk baggrund.

2. Prævention og sundhedsydelser til alle
Alle skal have let adgang til billig, ufarlig, sikker og brugervenlig prævention, og samfundet skal opbygge et sundhedssystem, hvor alle har adgang til information om prævention, behandling af sexsygdomme og sikre fødsler og aborter.

Både nationalt og internationalt støtter Sex & Samfund projekter og aktiviteter, der har til formål at højne kvantiteten og kvaliteten af sundhedsydelser, så alle får den hjælp og behandling, de har brug for.

3. Det rummelige samfund
Et rummeligt samfund betyder et samfund, der er tolerant, hvor seksuelle og reproduktive rettigheder respekteres, og hvor mennesker frit, åbent og offentligt kan diskutere seksuel trivsel, ønskebørn og sexsygdomme.

Sex & Samfund støtter og tager initiativ til projekter, som skal øge dialogen og forståelsen mellem mennesker i skolerne, blandt politikere, i medierne – overalt i samfundet, så vi nedbryder fordomme og tabuer om sex og undgår stigmatisering af personer.

4. Selvtillid og styrke
Ved at styrke menneskers selvtillid og handlekraft, bliver de bedre til at udnytte lovsikrede seksuelle og reproduktive rettigheder. Det kræver, at mennesker har kendskab til disse rettigheder og har ressourcerne til at føre dem ud i livet.

Sex & Samfund iværksætter og støtter projekter rettet mod at styrke udsatte grupper, kvinder og unges bevidsthed, så de udstyres med handlekompetencer, der gør dem i stand til at kæmpe for og udnytte deres rettigheder.

5. Lovgivning og retsvæsen
Retten til selv at bestemme over egen krop og seksualitet bør være en integreret og fast del af international og national lovgivning, så alle kan beskyttes mod seksuel diskrimination, vold, tvang og overgreb.

Sex & Samfund iværksætter og støtter initiativer, der skal øge integrationen af internationale love og konventioner om seksuelle og reproduktive rettigheder i national lovgivning verden over.

Desuden søger vi at påvirke danske politikere til at øge presset på andre regeringer for at overholde internationale konventioner, så alle kan få mulighed for at realisere deres ønsker til seksuallivet.

Det internationale arbejde

Hvor Sex & Samfund nationalt forsøger at nå sine mål ved at arbejde med konkrete aktiviteter, forsøger vi i det internationale arbejde at nå målene ved:

* at indgå i partnerskaber med organisationer i udvalgte udviklingslande om at gennemføre projekter og aktiviteter, der kan styrke indsatsen for seksuelle og reproduktive rettigheder;
* at støtte danske udviklingsorganisationer i at inkludere seksuel og reproduktiv sundhed i deres aktiviteter;
* at påvirke danske politikere og sikre offentlig opbakning til at yde bistand til området, ved f.eks at gennemføre oplysningskampagner, og møder og studieture for politikere og journalister;
* at samarbejde med internationale organisationer og netværk.

Bliv medlem

Sex & Samfund har brug for medlemmer. Jo flere vi er, desto stærkere kan vi fremføre vores mærkesager.

Større folkelig og økonomisk opbakning vil give Sex & Samfund bedre muligheder for at fungere som vagthunden, der arbejder målbevidst for seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Som medlem modtager du Sex & Samfunds nyhedsbrev - og du får mulighed for at præge Sex & Samfunds arbejde. Det kan enten ske ved deltagelse i den årlige generalforsamling eller gennem lokalt engagement.

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk