Informationer

Gade og nr:
Jernholmen 12
Postnr:
2650
By:
Hvidovre
Website:

Sikkerhedsbranchen - Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring

SikkerhedsBranchen er en interesseorganisation bestående af virksomheder, der arbejder professionelt med sikkerhed og sikring.

Brancheforeningen blev stiftet i 1992. Foreningens over 300 medlemmer tegner sig i dag for ca. 90 procent af markedets totale omsætning.

Dermed fremstår SikkerhedsBranchen som en stærk aktør, der ud over at varetage medlemmernes interesser, også har til opgave at sætte vigtige emner om sikkerhed og sikring på den politiske dagsordenen.

En troværdig samarbejdspartner
Alle SikkerhedsBranchens medlemmer lever op til foreningens etiske regelsæt, som sikrer medlemmernes kunder - og herunder slutbrugerne - seriøse og professionelle samarbejdspartnere, der garanterer fortrolighed om kundernes sikring.

Via uddannelse af branchens medlemmer, information om brug af sikringsprodukter, undervisning og udvikling af standarder yder SikkerhedsBranchen kunderne en ekstra sikkerhed ved samarbejde med medlemsvirksomhederne.

SikkerhedsBranchen optræder endvidere som en seriøs samarbejdspartner i mange sager om sikkerhed og sikring med bl.a. politi, Forsikring & Pension, Det Kriminalpræventive Råd, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Justitsministeriet, Forsvaret, Forbrugerstyrelsen, Center for Menneskerettigheder, faglige organisationer m.fl.

Stærk struktur
SikkerhedsBranchen har valgt en struktur og en professionel ledelse, der sikrer foreningens stærke position - også i fremtiden.

På disse sider kan du læse meget mere om SikkerhedsBranchen - og bl.a. om vores struktur, historie og vedtægter.

Medlemsfordele

"Indmeldelsesblanket", "Assistance-erklæring" og "Tro og love-erklæring" findes som menupunkter. Bilagene printes, udfyldes og sendes til sekretariatet.

Et ”brand”

Det overordnede mål med aktiviteterne udadtil er at profilere SikkerhedsBranchen som et ”brand”. En del af profileringen er en mediestrategi, som sikrer os en stærk pressekontakt. Offentlige og private beslutningsdeltagere skal opfatte SikkerhedsBranchen som en seriøs samarbejdspartner og forbrugerne skal vide, at SikkerhedsBranchens medlemmer leverer et ordentligt produkt inklusive vejledning om relevante regler for installation og brug af produktet. Succeskriteriet er at medlemskab skal være en klar markedsføringsmæssig fordel for medlemmerne.

Certificering

Mange medlemmer af SikkerhedsBranchens er blevet ISO 9001-certificeret på områderne ITV, Vagt, Livvagter, AIA og Mekanisk Sikring. Certificeringen, der garanteres af Dansk Standard (DS), hæver kvaliteten betragteligt på områder, hvor kunder og myndigheder har haft svært ved at vurdere udbyderne.

Certificeringen vil efterhånden brede sig til SikkerhedsBranchens medlemmer på andre områder. De næste områder bliver ADK, Rådgivning og Leverandører. Målet er, at alle medlemmer af SikkerhedsBranchen skal have mulighed for at blive certificeret.

SikkerhedsBranchen og Dansk Standard har udviklet en model, der har flyttet alt det tunge papirarbejde væk fra virksomheden og over i SikkerhedsBranchen. Det gør det muligt at lave en ISO 9001-certificering af et arbejdsområde i en virksomhed for få tusinde kroner om året. Derfor kan også SikkerhedsBranchens medlemmer med få ansatte deltage i certificeringen.

Uddannelser

SikkerhedsBranchen er også kursusvirksomhed for medlemmerne. Vi hjælper med at finde relevante kursustilbud, og har medlemmerne uddannelsesbehov, som ikke kan dækkes af markedets udbud, laver vi nye uddannelsestilbud sammen med uddannelsesinstitutioner og kursusarrangører. I arbejdet involveres typisk udvalgsledelserne for den gruppe medlemmer, der arbejder med det pågældende område. På hjemmesiden kan man ved at vælge ”Kurser” i den vandrette, grå bjælke øverst se en oversigt over uddannelser og kurser.

Information

Medlemmerne informeres løbende om ny lovgivning, hvor processen i Folketinget følges fra fremlæggelse til vedtagelse/forkastelse.

Ofte vil medlemmerne være informeret forinden, idet SikkerhedsBranchen deltager i høringsprocessen eller allerede i det lovforberedende arbejde.

På samme måde informeres medlemmerne om nye regler og standarder. Ofte er de selv med til at lave dem. Det var medlemmer af SikkerhedsBranchen, der leverede den model for overvågning uden for banker, som i 2004 fik justitsministeren til at ændre holdning til det mangeårige krav fra bankernes ansatte og arbejdsgivere. Samtidig holdt SikkerhedsBranchen en række møder med Datatilsynet om fortolkning af reglerne for overvågning. SikkerhedsBranchen var med i hele arbejdet på den overvågningslov, der trådte i kraft 1. juli 2007.

Hjælp i konkrete sager

SikkerhedsBranchens sekretariat tager konkrete sager fra medlemmerne op og yder bistand og rådgivning. Sagerne skal blot opfylde den betingelse, at de skal være af generel eller principiel betydning for flere medlemmer.

Service

Service til medlemmer, der har problemer med ”papirarbejdet”. Et eksempel er Vagtudvalgets medlemmer, som tilbydes forskellige standardpapirer. En sag afslørede, at nogle medlemmer arbejdede med mangelfulde kontrakter. I samarbejde med vagtudvalgsledelsen er der lavet en række standardforbehold, som medlemmerne kan bruge eller lade sig inspirere af.

SikkerhedsBranchens hjemmeside har en åben del, som alle kan se, og en lukket del, hvor kun medlemmerne kan komme ind. På denne del og via vort mailsystem finder der en udbredt erfaringsudveksling sted. Kommer et medlem med et problem, kan vi spørge ud, om det er generelt og om nogen har en god løsning. I ovenstående tilfælde fra vagt-udvalget hentede vi på den måde hurtigt en række eksempler på kontrakter hos medlemmer, som vi så i anonymiseret form kunne bruge. Det sparede os meget tid i en situation, hvor vi bedømte ”hullet” i nogle kontrakter til at være så stort, at det ikke var en sag, der måtte tage flere uger.

Myndigheder og offentligheden

SikkerhedsBranchen samarbejder med en række institutioner, der har betydning for vore medlemmer, fra Folketinget over politi, forsvar og forsikringsselskaber til Institut for Menneskerettigheder på Københavns Universitet. Kontakterne er af vidt forskellig karakter. Med nogle holdes der regelmæssige møder, hvorfra der udsendes referater. Med andre er kontakten mere uformel, men overordnet ønsker SikkerhedsBranchen at profilere sig hos myndigheder og meningsdannere, direkte og indirekte via medierne, for at vore medlemmer kan få indflydelse.

Vi ønsker at være i kontakt med dem, der bestemmer noget, formelt og uformelt.

Et eksempel på det sidste er Institut for Menneskerettigheder, som vi henvendte os til efter at medarbejdere fra instituttet havde udtalt sig til en avisartikel. Det er vor bedømmelse, at instituttet betyder noget for den offentlige mening. Derfor opsøgte vi dem, og foreløbig er det endt i, at vi sammen har lavet flere offentlige møder.

Branchen

Et medlemskab giver mulighed for at påvirke resten af branchen. Medlemsskaren omfatter stort set alle væsentlige aktører i branchen. Det giver en unik mulighed for udvalgene for at modtage input af høj kvalitet fra de andre udvalg, og en unik mulighed for at påvirke udvikling og initiativer i andre grene af branchen gennem direkte kontakt med de andre udvalg.

De enkelte udvalg fungerer naturligvis også som ”erfa-grupper”, hvor erfaringsudvekslingen ofte munder ud i konkrete initiativer via sekretariatet og arbejdsgrupper.

Standarder

Et medlemskab betyder, at man kan være med til at sætte normer og standarder for branchen i et forum, hvor standarderne har både lovgivernes, samarbejdspartnernes, kundernes og offentlighedens bevågenhed.

Rabatter

SikkerhedsBranchen har indgået en række rabataftaler. Rabataftalerne kan ses på hjemmesiden på http://www.sikkerhedsbranchen.dk/artikler.asp?mode=vis&artikel=true&kategoriid=5&id=67

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk