Informationer

Gade og nr:
Stjernegade 20 E
Postnr:
3000
By:
Helsingør
Website:

SME - Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer

SME er brancheorganisation for alle småskibsrederier, der driver passagerfart.

SME's medlemmer

Medlemmerne af SME udgøres således bl.a. af lystfiskerskibe, bevaringsværdige sejlskibe, socialpædagogiske projektskibe, tur- & udflugtsfartøjer, personfærger, taxibåde, hurtiggående passagerbefordrende gummibåde samt andre passagerbefordrende fartøjer.

SME's medlemsfartøjer finder man i alle danske farvande, på de danske indsøer, samt i grønlandske og færøske farvande.

SME's opgaver og målsætninger

Det er SME's opgave at repræsentere branchens interesser overfor myndigheder og politikere i alle for branchen vigtige anliggender.

Det er SME´s målsætning at hævde et højt niveau af kvalitet og sikkerhed i branchen samt, gennem aktiv medvirken ved udformning af love og forskrifter, at bidrage til optimering af Sikker Skibsdrift.

Facts om SME's medlemmer

SME's medlemsfartøjer befordrer hvert år mere end 700.000 passagerer, og pr. år omsætter branchen cirka 90 mio. kr.

Begreb og formål.

Ved en sammenlægning af SEDA (Brancheforeningen af Samvirkende Mindre Erhvervsfartøjer i Danmark) og SIL (Sammenslutningen af Indregistrerede Lystfiskerfartøjer) er SME stiftet d. 18. november 1996 med det formål at samle erhvervsdrivende smårederier, hvis skibe beskæftiges med erhvervsmæssig persontransport og anden erhvervsmæssig virksomhed, og som er underkastet den danske Søfartsstyrelses bestemmelser.

SME har til formål at varetage erhvervets interesser ved:

At søge gennemført en sammenslutning af alle erhvervets udøvere og derved skabe et godt sammenhold og samarbejde medlemmerne imellem, samt bistå og understøtte de enkelte medlemmer i spørgsmål af faglig, juridisk, økonomisk og lignende art.

At gennemføre fællesoptræden i alle for branchen vigtige anliggender, især at være opmærksom på fremsættelse af lovforslag i Folketinget, der måtte berøre branchens interesser og på passende måde repræsentere branchen i sådanne spørgsmål ved forhandling med myndigheder, institutioner og lignende om vigtige forhold samt ved at påse, at branchens interesser varetages i principielle sager, der måtte være rejst ved domstolene m.v., samt endelig gennem aktiv påvirkning af politikere og embedsmænd at søge branchens interesser sikret i love og bekendtgørelser.

At repræsentere branchen nationalt og internationalt.

At holde medlemmerne underrettet om ethvert spørgsmål af almen interesse.

At sikre medlemmerne den bedst mulige service i enhver henseende, herunder eventuelt at oprette særlige funktioner via arbejdsgrupper eller udvalg.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk