Informationer

Gade og nr:
Der findes mange afdelinger
Postnr:
By:
Website:

SSF - Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger

SSFs formål er at varetage de slægtshistoriske foreningers interesse - såvel mellem foreningerne indbyrdes som udadtil - herunder at styrke den slægtshistoriske forskning.

a. Formålet kan søges fremmet ved at:

- repræsentere medlemsforeningerne over for de offentlige myndigheder - enten selvstændigt eller gennem andre foreninger/organisationer med historiske formål,

- formidle kontakt til offentlige og private arkiver og institutioner samt

- samarbejde med tilsvarende foreninger i udlandet.

b. Endvidere kan SSF iværksætte kursusvirksomhed og tilsvarende aktiviteter, dels for medlemmerne af de tilsluttede foreninger, dels for andre, heriblandt undervisere i slægtsforskning på aftenskoler mv.

c. SSF kan påtage sig eller medvirke ved udgivelse af publikationer. Eventuel redaktion eller medredaktion udpeges af bestyrelsen.

d. SSF kan med årsmødets tilslutning indmelde sig i andre historiske foreninger.

SSF er således en paraplyorganisation for slægtshistoriske foreninger.

Medlemmer

Som aktive medlemmer kan optages foreninger og organisationer med slægtshistoriske og personalhistoriske formål.

Udmeldelse kan ske med tre måneders varsel til udløbet af et kalenderår.

Med bestyrelsens godkendelse kan som passive medlemmer optages andre historiske foreninger, organisationer og institutioner. Repræsentanter for sådanne kan uden stemmeret deltage i årsmødet og dets forhandlinger, men ikke indvælges i bestyrelsen.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk