Informationer

Gade og nr:
Solbærvej 4
Postnr:
4700
By:
Næstved
Website:

Statspensionisternes Centralforening

SC's formål er på et partipolitisk uafhængigt grundlag at varetage fælles interesser på de økonomiske, sociale og kulturelle områder for de tilsluttede foreningers medlemmer. Varetagelsen sker via repræsentation i de forhandlingsberettigede centralorganisationer og i samarbejde med andre organisationer.

Medlemmer

Som medlemmer kan optages pensionist/seniorforeninger, der organiserer pensionister, som har været beskæftiget inden for det offentlige eller i virksomheder, der helt eller delvis drives af det offentlige, og for hvem forhandlingsretten varetages af en af de forhandlingsberettigede centralorganisationer i CFU.
Beslutning om, hvorvidt en forening kan optages, træffes af repræsentantskabet efter indstilling fra SC's hovedbestyrelse.
Der kan kun optages foreninger, der har over 100 medlemmer.
Foreninger, der ikke opfylder kravet om mindste antal medlemmer samt enkeltpensionister, der ikke har tilknytning til nogen tilsluttet forening, kan søge optagelse gennem Statspensionistforeningen af 1945.

Foreningers anmodning om optagelse indgives skriftligt til SC.

SC er en paraplyorganisation for nedenstående foreninger med
p.t. 12.647 medlemmer.

* Postpensionisternes Landsforening (OAO)
* Politipensionisternes Landsforening (CO 10)
* Seniorforeningen Told•Skat (CO 10)
* Dansk Magisterforenings Pensionistsektion (AC)
* Uddannelsesforbundets Seniorgruppe (CO 10)
* Pensionistgruppen under FCE - Forsvarets Civil Etat – (CO 10)
* Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening (CO 10)
* Seniorgruppen TAT – Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd – (CO 10)
* Statspensionistforeningen af 1945 – enkeltmedlemmer – (CO 10, OAO).

SC er endvidere tilsluttet Ældremobiliseringen gennem medlemsskab af Pensionisternes Samvirke (PS)

SC’s formål er på et partipolitisk uafhængigt grundlag at varetage fælles interesser på de økonomiske, social og kulturelle områder for de tilsluttede foreningers medlemmer. Varetagelsen sker via repræsentation i de forhandlingsberettigede organisationer, og i samarbejde med andre organisationer.
SC udgiver medlemsbladet Statspensionisten 5 gange årligt - I februar, april, juni, oktober og december.
Hvem er vi?

SC er paraplyorganisation for en række pensionistforeninger, der organiserer pensionister, som har været beskæftiget inden for det offentlige eller i virksomheder, der helt eller delvist drives af det offentlige og for hvem forhandlingsretten varetages af en af de forhandlingsberettigede centralorganisationer.

I forbindelse med tjenestemandsloven af 1969 blev det pålagt de forhandlingsberettigede centralorganisationer at give tjenestemands- pensionisterne adgang til repræsentation. Denne repræsentation varetages efter beslutninger i centralorganisationerne af Statspensionisternes Centralforening. Forhandlingsretten i forhold til centralorganisationerne er således tillagt SC. Denne forhandlingsret varetages dels ved repræsentation i de besluttende organer, dels ved særskilte møder.

SC udgiver medlemsbladet, Statspensionisten 5 gange årligt - februar, april, juni, oktober og december, hvor vi fremfører vore synspunkter og krav, ligesom vi naturligvis behandler andre ældrepolitiske emner. Ligeledes kan medlemmerne gennem indlæg komme til orde i bladet. I Statspensionisten finder du i kolofonen en fortegnelse over de foreninger der er tilsluttet SC, ligesom navn, adresse og email er anført for de respektive formænd, kassereren, sekretæren og redaktøren.

Hvad vil vi?

Vi vil på et partipolitisk uafhængigt grundlag varetage fælles interesser på de økonomiske, sociale og kulturelle områder.

Dette formål søges realiseret gennem et arbejdsprogram, der har til hensigt:

at sikre en regulering af pensionerne, så der bliver en ligelig udvikling mellem løn og pension

at sikre medlemmerne mod forringelser i skattemæssige og sociale forhold

at søge alle pensionister fra offentlige virksomheder samlet i Statspensionisternes Centralforening

at sikre, at vi bliver hørt i alle spørgsmål, der vedrører vore medlemmer

at søge en løbende udbygning af samarbejdet med andre pensionistorganisationer

at styrke samhørigheden blandt medlemmerne, bl.a. gennem rejsevirksomhed

at fremføre foreningens synspunkter og krav gennem Statspensionisten.
Hvad gør vi?

I centralorganisationerne, som ifølge tjenestemandsloven skal varetage vore pensionsøkonomiske interesser, presser vi til stadighed på for at opnå forbedringer i pensionen.

Vi hører også til blandt de største foreninger i centralorganisationerne. Det indebærer naturligvis, at der må tages et rimeligt hensyn til os.

Medlemmernes sociale forhold søger vi varetaget gennem medlemskab af Pensionisternes Samvirke og derigennem Ældremobiliseringen, der har høringsret på alle lovforslag, der vedrører ældreområdet. Dermed har vi mulighed for at tilkendegive vor opfattelse, inden forslag bliver endeligt vedtaget som lov. Gennem Pensionisternes samvirke har vi også mulighed for rådgivning på det juridiske, økonomiske og sociale område.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk